Privacyverklaring
Speel-o-theek De Boemerang gevestigd aan Marktstraat 27 te Meppel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyverklaring.

Contactgegevens:
Speel-o-theek De Boemerang Marktstraat 27, 7941 KP Meppel
tel: +31 0522-243200.
https://www.speel-o-theekmeppel.nl

1.Verwerken persoonsgegevens
Het privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Speel-o-theek de Boemerang verwerkt van haar leden of Knipkadokaartleden, haar medewerkers, de bezoekers van haar website en van belangstellenden die informatie vragen. Wanneer je diensten afneemt van Speel-o-theek de Boemerang, je aanmeldt als lid, een Knipkadokaart koopt of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en Achternaam
– Adres
– Postadres
– Vestigingsplaats / woonplaats
– Land
– Telefoonnummer
– Factuurbedragen
– Bankrekeningnummer
– E-mailadres

2.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speel-o-theek De Boemerang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Speel-o-theek De Boemerang verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn.

3.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speel-o-theek De Boemerang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Speel-o-theek de Boemerang verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van uw lidmaatschap en daarna tot maximaal 2 jaar nadat u geen lid meer bent.
Na afloop van deze termijn vernietigen we de persoonsgegevens, tenzij we op grond van de wet (bijvoorbeeld de belastingwet) verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn.

4.Delen van persoonsgegevens met derden

Speel-o-theek De Boemerang verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.Website / Cookies

Speel-o-theek De Boemerang respecteert de privacy van bezoekers van onze website. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
De website maakt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies via Google Analytics die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

– Speel-o-theek De Boemerang heeft een verwerkersovereenkomst met Google.
– Gegevens (zoals je ip-adres) worden anoniem opgeslagen (maskering van het laatste deel van elk IP- adres)
– Gegevens worden niet met anderen (inclusief Google) gedeeld
– Speel-o-theek de Boemerang maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de  cookies van Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6.Beveilingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Speel-o-theek De Boemerang passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Zoals verwerkersovereenkomsten met onze websitehost en Google waarin staat dat zij alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid naleven.

7.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speel-o-theek De Boemerang. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@speel-o-theekmeppel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.
Speel-o-theek De Boemerang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Speel-o-theek De Boemerang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.